Juridische notities

 

Wettelijke vermeldingen

Uitgever van de site

Office de Tourisme et des Congrès
Palais des Congrès - Avenue Jean Béne
34280 La Grande Motte

SIRET (beroepsregistratienummer): 41956032100012 APE (beroepscodenummer): 633Z
Vegunning nr.: AU034980002

vertegenwoordigd door: Dhr. Jérôme ARNAUD, Directeur.

Publicatiedirecteur: De Voorzitter van de VVV.

Het internetadres van de site is: lagrandemotte.com

De inhoud van deze site is aangemaakt en wordt beheerd en bijgewerkt door de VVV van La Grande Motte.

Hosting:

OVH - 2 rue Kellermann - 59100 - Roubaix

1. CNIL-REGISTRATIE

De site is geregistreerd bij de Nationale Commissie Informatica en Vrijheden (CNIL) onder nummer: 1734052 V O

2. TOEPASSELIJKE WET

De gehele website is onderworpen aan de Franse en internationale wetgeving betreffende auteursrecht en intellectuele eigendom. Toestemming van de VVV is absoluut noodzakelijk.

Als abonnee heeft u een recht van toegang, rectificatie, wijziging en verwijdering van de ingewonnen gegevens (artikel 34 van de wet “informatica en vrijheden”).
Om dit recht uit te oefen dient u zich te richten tot: infos@ot-lagrandemotte.fr

De VVV verplicht zich ertoe het door u in haar gestelde vertrouwen nauwgezet te respecteren en de verplichtingen van wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot "informatica, bestanden en vrijheden" (http://www.cnil.fr/) toe te passen, alsmede de ethische principes die hieruit voortvloeien inzake de persoonsgegevens die u heeft doorgegeven bij bezoek aan haar website.

3. COPYRIGHT AUTEURSRECHTEN

Alle inhouden, pagina's, scripts, iconen en geluiden van deze site zijn de exclusieve eigendom van de VVV. Gehele of gedeeltelijke verspreiding, reproductie of weergave van deze site (tekst, geluiden of beelden) op ongeacht welke drager is verboden. Niet-naleving van dit verbod vormt namaak waarvoor de namaker civielrechtelijk en strafrechtelijk aansprakelijk kan worden gesteld.

De VVV is niet aansprakelijk voor de inhoud van andere sites waartoe u toegang kunt hebben via de site lagrandemotte.com.

4. INHOUDEN EN UPDATE DOOR DE EDITOR

De inhoud van deze site wordt ter informatie verstrekt. Deze informatie is niet contractueel van aard en is niet volledig. De VVV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onjuistheden, fouten en weglatingen in de op de site verspreide informatie. Als u onjuiste informatie op onze pagina's aantreft, verzoeken wij u vriendelijk ons hiervan in kennis te stellen.

5. COMMERCIËLE AANBIEDINGEN - VERKOOPVOORWAARDEN

Commerciële aanbiedingen op de website en links naar websites op het gebied van toerisme:

De VVV heeft alle tot haar beschikking staande maatregelen genomen om de juistheid te controleren van de commerciële informatie die op haar website wordt afgebeeld en/of die gepresenteerd wordt via een link naar een derde vanaf haar website. Deze informatie kan betrekking hebben op prijzen en tarieven, beschrijvingen, foto’s en/of illustraties (video, geluid enz.). Sommige informatie kan onjuist en/of onvolledig zijn. De VVV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor wijzigingen die niet aan haar zijn doorgegeven of voor onjuiste inlichtingen. Wij adviseren u de informatie altijd te checken  bij de dienstverleners.

Aansprakelijkheid van de VVV.

De VVV heeft de grootste zorg besteed aan de creatie en totstandkoming van de website. Toch kan zij niet garanderen dat alle op de website verstrekte informatie juist en volledig is. Ondanks al haar inspanningen kan zij niet waarborgen dat de website virusvrij is en zij kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade ten gevolge hiervan.

Wijziging en updating van de site

De VVV behoudt zich het recht voor de site geheel of gedeeltelijk te wijzigen, te updaten of - al dan niet tijdelijk - te onderbreken, zulks zonder voorafgaande kennisgeving.

Toepasselijke wet - rechtsbevoegdheid

De Algemene Voorwaarden worden beheerst door het Franse recht. In geval van geschillen zijn alleen de Franse gerechten bevoegd.

Indien één van de bedingen in de Algemene Voorwaarden nietig, onwettig of niet-inroepbaar zou blijken te zijn, laat dit de geldigheid, wettigheid of toepassing van de andere bedingen in de  Algemene Voorwaarden onverlet.

Copyright foto's:

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN